Tarieven

Kidslessen t/m 15 jaar

*1 x p.week 24,- EUR p/mnd
*Onbeperkt 32,- EUR p/mnd

16 jaar eo +volwassenen

*Groepslessen & Bootcamp 34,- EUR p/mnd
*Smallgroup & groepslessen & bootcamp 54,00 EUR p/mnd
*20-rittenkaart  185,00 ( 6mnd)

Inschrijving:

inschrijving vind plaats door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier.

Dit kan online of aan de balie. Na inlevering van dit formulier kunt u direct starten met sporten.

Uw gegevens zullen worden gebruikt voor de maandelijkse automatische incasso en het versturen van de nieuwsbrief.

Verder kunnen we bij noodsituaties gebruik maken van het telefoonnummer om familie te bereiken.

Inschrijfgeld

De inschrijfkosten zijn 15,- EUR ,  waarvoor u ook een lidmaatschapspas ontvangt.

* Inschrijving vindt plaats d.m.v. een inschrijfformulier, die te verkrijgen is bij de balie of middels het invullen van het inschrijfformulier op onze website. Na ontvangst kunt u direct starten met het volgen van de lessen en ontvangt u zo spoedig mogelijk uw lidmaatschapspas.
Door inschrijving gaat men akkoord met de algemene voorwaarden die hieronder vermeld staan. De eerste maand wordt het resterende bedrag verrekend, deze zal met de automatische incasso plaatsvinden van de volgende maand.

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van The Workout, Feel Good Fit Club, hierna te noemen als The Workout.

  1. Bezoekers (leden, gasten, etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein van The Workout te houden aan de huisregels van The Workout, evenals de aanwijzingen die gegeven worden door de directie en/of het personeel op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt kan tot verwijdering worden overgegaan. De dansstudio heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot The Workout te weigeren.
  2. Bezoek aan The Workout is geheel op eigen risico. De (directie van) The Workout is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker op het terrein van de The Workout of in het gebouw van The Workout.
  3. Het gebruik van onder meer de garderobe is geheel op eigen risico. Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van The Workout door toedoen van een bezoeker zullen ten alle tijden verhaald worden.
  4. Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, etc.) in en op het terrein van The Workout is uitsluitend toegestaan met toestemming van de directie van The Workout.. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.
  5. De lessen worden gegeven door/onder verantwoordelijkheid van een daartoe gediplomeerde en gekwalificeerde instructeurs die naar beste weten en kunnen de lessen verzorgen.
  6. De sporter is in gelegenheid bij overmacht (ziekte en andere uitzonderlijke omstandigheden) de contributie tijdelijk stop te zetten in overleg met de directie.
  7. Door inschrijving gaat de sporter akkoord met de Algemene Voorwaarden van The Workout en is hij/zij gehouden deze volledig na te leven.
  8.  Bij inschrijving gaat u akkoord dat eventueel beeldmateriaal gebruikt kan worden voor de website/Facebook  en/of het YouTube kanaal van The Workout . Graag aangeven wanneer u geen toestemming geeft voor gebruik van opnames van uw kind.
  9. Wij schenken geen alcohol aan personen onder de 18 jaar . Bij twijfel vragen wij om een legitimatiebewijs.
  10. Binnen de muren van The Workout respecteren wij een ieder en houden wij op gepaste wijze rekening met andere gasten.

Uitschrijving

Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk of bij de balie van The Workout, na de datum van ontvangst opzegging zal de automatische incasso nog 1 kalendermaand doorgaan.

Tijdens schoolvakanties van het basisonderwijs vervallen de kinderlessen. Soms worden er speciale activiteiten georganiseerd. Deze worden bekend gemaakt via de website, nieuwsbrief en de social media. Opgeven voor deze activiteiten kan via de email of aan de balie van The Workout. Op Feestdagen is The Workout gesloten of wordt er een aangepast lesrooster gedraaid.

Tussen Kerst en Oud & Nieuw is The Workout gesloten en worden er geen lessen gegeven!

Privacy Policy

The Workout, Feel Good Fit Club  ( hierna te noemen als The Workout) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. The Workout,  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

–          Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

–          Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

–          Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

–          Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

–          Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

–          Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als The Workout, zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door The Workout verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

–          Administratieve doeleinde tbv ledenadministratieprogramma

–          Communicatie over lessen. lesrooster en extra activiteiten.

–          Indienen van incassobestanden aan de bank voor het innen van de contributie

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

–          Het aangaan van een lidmaatschap bij The Workout voor het deelnemen aan de diverse lessen

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan The Workout de volgende persoonsgegevens van u vragen:

–          Voornaam;

–          Tussenvoegsel;

–          Achternaam;

–          Adres;

–           Telefoonnummer;

–           E-mailadres;

–          Geslacht;

–          Geboortedatum;

–          IBAN gegevens;

–          Maken van een foto voor op het sportpasje;

–          Keuze van abonnementsvorm;

Uw persoonsgegevens worden door The Workout opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

–          Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens voor de  Nieuwsbrief

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door The Workout verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

–          Het informeren van de persoon d.m.v. de nieuwsbrief met informatie over lesrooster, vrije dagen/vakantierooster en extra activiteiten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

–          Het inschrijfformulier wat u ondertekend bij inschrijving The Workout

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan The Workout de volgende persoonsgegevens van u vragen:

–          Voornaam;

–          Tussenvoegsel;

–          Achternaam;

–          E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door The Workout opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

–          Gedurende de periode dat men aangemeld is en/of  zich niet heeft uitgeschreven voor de nieuwsbrief.

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door The Workout verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

–          Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst of betaling van facturen bij ZZP-ers.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

–          De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan The Workout de volgende persoonsgegevens van u vragen:

–          Voornaam;

–          Tussenvoegsel;

–          Achternaam;

–          Telefoonnummer;

–          E-mailadres;

–          Geboortedatum;

–          Salarisgegevens;

–          Kopie ID;

–          BSN-nummer;

–          Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door The Workout opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

–          Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

–          Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;

–          het verzorgen van een goede ledenadministratie

–          Het verzorgen van de (financiële) administratie;

–          Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

–          Het bijhouden en mogelijk maken van gebruik website

–          Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

The Workout bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

–          Alle personen die namens The Workout  van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

–          We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

–          Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

–          We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

–          Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

The Workout, Feel Good Fit Club

Leslocatie:De Velst 3

1963 KL Heemskerk

theworkout@ziggo.nl

info@theworkout.nu

Postadres;

Benningskamplaan 29

1911LP Uitgeest

.